مشکل غرب با حکومتهای خاورمیانه

11 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

علی صدرزاده - کارشناس جهان عرب: غرب یک مشکل اساسی با نظام حکومتی شماری از کشورهای خاورمیانه دارد. برای نمونه کتابهای درسی عربستان سعودی از نظر محتوا با کتابهای درسی داعش در شهر رقه تفاوتی ندارند؛ یعنی ایده داعش و ایده نظام عربستان سعودی در اصل چندان تفاوتی ندارند.