باورهای مذهبی و حاکمیت مخالفان هنر در ایران

09 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

علی اکبر مهدی – جامعه شناس: مخالفت با هنر و هنرمندان در جامعه ایران ریشه در باورهای مذهبی و قدرت حاکمه دارد. شاید این دو عامل بیشترین نقش را در محدود کردن هنرمندان برعهده گرفته اند.