تفاوت دیدگاه بدنه دفتر تحکیم با دانشجویان آزادیخواه

17 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

علی عجمی - از اعضای دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاه تهران: جریان دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب از آغاز دیدگاهی متفاوت با دفتر تحکیم داشت و چون در دوره ای بدنه دفتر تحکیم با ما مخالف بودند.