بعد از انقلاب در ایران بستر فعالیت دانشجویی و احزاب ،یکسان بود

08 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دکتر احمد کریمی حکاک: فعالیت های سیاسی دانشجویی به صورت موازی با احزاب شکل گرفتند اما به زور چماقداران ناتوان ماندند.