زمینه های مادی گرایش به هویت دوران عثمانی

13 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

احمد فکری – استاد دانشگاه و پژوهشگر جامعه شناسی: در ترکیه کنونی گرایش بازگشت به هویت شرقی و دوران عثمانی دیده می شود و پشتوانه آن، نفوذ فرهنگ و زبان عربی تحت تاثیر  چند میلیون پناهجوی سوری و جایگزینی توریستهای عرب بجای اروپاییان در ترکیه است.