اسلامگرایی افراطی

10 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دکتر دریا صفایی- فعال مدنی- بروکسل: ناهمگونی بخشی از اعضای جوامع اقلیت اروپایی الزاما عامل تروریسم نیست؛ بلکه هر دوره ای یک گرایش افراطی (مثل کمونیسم و فاشیسم) موفق به جذب شماری از جوانان یک جامعه می شود. امروزه اسلامگرایی کالای رایج است.