عدم نشانه رونق اقتصادی

04 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

دکتر ناصر زرافشان - وکیل دادگستری و عضو کانون نویسندگان ایران: تعامل با جهان به معنای تغییر در ساختارهای اقتصادی داخلی نیست و ما سال گذشته در یک رکود تورمی بسر می بردیم که همچنان ادامه خواهد یافت بدون آن که نشانه ای از رونق اقتصادی دیده شود.