برنامه‌ای برای پرتاب یک فضاپیمای دیگر با مشارکت ناسا و اسپیس‌اکس به قطب جنوب ماه

17 شهریور 1399