کاوشگر «پارکر» به اندازه یک خودروی کوچک، در نزدیکی خورشید

12 مرداد 1397