نارضایتی عبدالله عبدالله از نحوه بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

20 آبان 1398