نمایش صد روز آخر حکمرانی بناپارت در موزه کارناواله

07 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

موزه کارناواله در پاریس، در چند ماه آینده میزبان نمایشگاهی از ناپلئون بناپارت امپراتور مشهور فرانسه خواهد بود. نمایشگاهی از صد روز آخر حکمرانی او به عنوان یک امپراتور.