نامزد ايرانی جايزه هانس كريستين اندرسون، كشف داستانی به قدمت يک قرن و بی خانمانی كه نويسنده شد

05 فوریه 2016
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

داستانی تازه كشف شده نوشته بيتريكس پاتر نويسنده كتاب كودک، بی خانمانی كه با نوشتن كتاب خاطراتش مشهور شد، و نامزدهای جايزه معتبر هانس كريستين اندرسون كه در واقع نوبل ادبيات كودک است.