نابرابری های اجتماعی و فساد دولتی

07 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

شما رابطه نابرابری اجتماعی و فساد را چگونه می بینید؟ به نظر شما چرا فساد در کشورهای خودکامه که با رهبری های فردی اداره می شوند بیشتر از دموکراسی هاست؟ کدام یک از انواع فساد بیشتر به جامعه لطمه می زند: فساد در سطوح بالا یا در سطوح میانی و پایین جامعه؟