ناامنی آبی در ایران

03 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

آیا در منطقه شما هم مشکل کم آبی وجود دارد؟ در مقابل بحران ناامنی آبی در ایران چه باید کرد؟