ميراث سياسی حامد کرزی

11 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

برگزاری انتخابات رياست جمهوری در افغانستان و وجود زمينه ای برای رفتن مردم به پای صندوق های رأی، به خودی خود شايد ميراث گرانبهايی به حساب آيد که حامد کرزای، رئيس جمهوری افغانستان، پس از رفتن خود به جا خواهد گذاشت. گزارش از پروانه هدايت.