موزه معصوميت در لندن، برداشت اردشير محصص از هولوكاست و آشنايی با جک لندن نويسنده موفق آمريكايی

09 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمايشگاهی از رمان موزه معصوميت اورهان پاموک در لندن، معرفی كتاب نا انسانيت با نقاشی های اردشير محصص از هولوكاست و نگاهی به زندگک جک لندن نويسنده موفق آمريكايی