موزه کتاب گرجستان و مرگ شاعر ضد شعر

06 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نگاهی به نخستین موزه کتاب گرجستان و یادی از شاعر شیلیایی که خود را شاعر ضد شعر می خواند.