مورگان اورتگاس در گفتگو با صدای آمریکا: هیچ کس بیشتر از مردم ایران از جنایتکاری قاسم سلیمانی رنج نبرده است

13 دی 1398