مورگان اورتگاس در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا: در تحریم عاملان کشتار معترضان ایرانی به ما بپیوندید

02 خرداد 1399