موقعیت ژئوپولتیک روسیه دررابطه اش با اوکراین

24 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روسیه در صدور و تامین منابع گاز طبیعی ِ اروپا، برترین جایگاه را دارد. تقریبا 30 درصد گاز مصرفی این قاره از روسیه وارد می شود و نیمی از حجم وارداتی این فرآورده از مسیر اوکراین می گذرد. گزارش حاضر نگاهی است به موقعیت ژئوپولتیک ممتاز روسیه و تلاش آن کشور برای تحمیل خواست هایش به غرب و اوکراین از نگاه تحلیل گران.