مومیایی منتسب به رضا شاه

10 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نظر شما درباره مومیایی منتسب به رضا شاه چیست؟ در صورت صحت انتساب مومیایی به رضا شاه برخورد صحیح و مناسب با آن چه باید باشد؟