موج بیکاری در ایران به صنعت خودرو سازی رسید

25 تیر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هم زمان با موج تازه بیکاری در ایران برخی از کارشناسان امور اقتصادی دولت را به اتخاذ «سیاست های ضد تولیدی» متهم می کنند و می گویند اقدامات ضد تولید دولت برنامه ریزی شده است. گزارش از وفا آذربهاری.