موضوعات مورد بحث در ملاقات وزیر خارجه آمریکا با رئیس جمهوری و وزیر خارجه روسیه

24 اردیبهشت 1398