«کاروان آزادی» متشکل از فعالان سوريه اجازه ورود به کشور نيافت

26 دی 1390