معترضان رومانی خواهان کناره گيری رئيس جمهوری و نخست وزير شدند

03 بهمن 1390