مسیر تازه سیرک بزرگ مسکو

26 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سیرک بزرگ مسکو از نمایش های سنتی با استفاده از حیوانات فاصله می گیرد و در نمایش جدید خود مسیر تازه ای در پیش می گیرد. با وجود اینکه این سیرک هنوز توسط برادران زاپاشنی اداره می شود که خودشان تربیت کنندهء حیوانات سیرک هستند، تنها موجودا تی که در نمایش جدید دیده می شوند موجودات بیگانه و فضایی هستند. گزارش از نازنین پایدار.