مشکلات کارگران ایرانی

14 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

اگر کارگر هستید از وضعیت کاری و شرایط خود بگویید. مهمترین مشکلات شما در حال حاضر چیست؟ آیا امکان فعالیت صنفی و سندیکایی برای شما فراهم است؟