مسافران سرگردان و مشکلات حمل و نقل در روزهای تعطیلات آخر سال به دنبال اعتصاب در فرانسه

30 آذر 1398