مرزهای مه آلود نقد در ایران

19 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پخش یک سریال طنز در باره حرفه پزشکی با واکنش پزشکان مواجه شده اشت، این در حالی است که در متن تصریح می شود که برخی از پزشکان مد نظر هستند. به نظر شما چرا نقد در ایران به سرعت واکنش برانگیز می شود؟ و چرا کسی نقد را تحمل نمی کند؟ به نظر شما آیا نقد شفاف سازی می کند؟