معرفی برنامه| شطرنج - ناصر اعتمادی: قیاس بازار بورس ایران با بازار بورس آمریکا مع الفارق است

09 خرداد 1399