معرفی برنامه| شطرنج - حسین مجید: دولت ها در آوردن مردم به بازار بورس تأثیر گذار هستند

09 خرداد 1399