معرفی برنامه| شطرنج - امین اکبریان: بسیاری از شرکتهای عرضه شده در بازار بورس ایران شرکتهای ضرردهنده هستند

10 خرداد 1399