مراسم تحليف رئيس جمهوری در آمريکا

24 دی 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سوگند رؤسای جمهوری در آمریکا نقش مهمی در تاریخ سیاسی کشور بازی کرده است. نقشی که در واقع بیانگر برنامه های داخلی و خارجی رئیس جمهوری است که با ادای سوگند خود باید آن را در پاسداری از آمریکا و شهروندان آمریکا انجام دهد. ادای این سوگند در سال های پس از پایان جنگ جهانی دوم که نقش آمریکا در چارچوب جدیدی مطرح شد، دارای اهمیت فراوان بوده است. گزارش از پریچهر فرزام خبرنگار صدای آمریکا در کاخ سفید.