مراسم تحليف رؤسای جمهوری آمریکا – بخش دو

17 دی 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سوگند رؤسای جمهوری در آمریکا نقش مهمی در تاریخ سیاسی کشور بازی کرده است. نقشی که در واقع بیانگر برنامه های داخلی و خارجی رئیس جمهوری است و او با ادای سوگند خود باید آن را در پاسداری از آمریکا و شهروندان آمریکا انجام دهد. ادای این سوگند پس از پایان جنگ جهانی دوم و مطرح شدن نقش جديد آمریکا در چارچوب نفوذ بیش از پیش سیاسی و نظامی آمریکا در جهان دارای اهمیت فراوان است. گزارش از پریچهر فرزام خبرنگار صدای آمریکا در کاخ سفید.