مراسم سال نوی کشاورزی در الجزاير

22 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کوه نشینان بربر در شمال الجزایر سال نو سنتی خود را که آغاز فصل کشاورزی است جشن می گیرند سنت دیرینه ای که با تقسیم گوشت در روستا ها همراه است. گزارش از نازی پويا.