مقام وزارت خارجه آمریکا: همچنان در پی قطع کامل صادرات نفت ایران هستیم

23 مهر 1397