محسن میلانی: ویدئوی تبلیغاتی ایران هم مصرف داخلی دارد و هم هشدار به آمریکا است

13 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

ایران به دنبال وقایع دو هفته اخیر در خلیج فارس و نزدیک شدن قایقهای سریع سپاه به کشتیهای آمریکایی که در آخرین مورد به شلیک موشک هشدار دهنده از سوی کشتی آمریکایی انجامید، یک ویدیوی تبلیغاتی علیه آمریکا منتشر کرده است. محسن میلانی مدیر مرکز مطالعات دیپلماسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی نظر می دهد.