تلاش ها برای اعاده دادرسی و تجدید نظر در پرونده محمد ثلاث

26 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

برخی از منابع حقوق بشری از اینکه ممکن است حکم اعدام محمد ثلاث به زودی اجرا شود ابراز نگرانی کرده اند. نرگس ثلاث، دختر محمد ثلاث در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا تلاش هائی را که برای اعاده دادرسی و تجدید نظر در پرونده پدرش در جریان است، شرح می دهد.