محمدمنظرپور: تمرکز مخالفان توافق با ایران بر تغییر فضای کنگره در زمان بازبینی آن است

09 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

توافق در حال شکل گیری اتمی با ایران در داخل آمریکا نیز مخالفان و منتقدانی دارد. محمد منظرپور سردبیر بخش فارسی صدای آمریکا درباره برنامه بعدی مخالفان توافق اتمی با ایران گفت، به نظر می‌آید که تمرکز اصلی جریان‌های تندروی داخل آمریکا، روی تغییر فضای حاکم بر کنگره بر علیه توافق در زمان بازبینی آن است.