ارنست مونیز: توافق هسته‌ای با ایران ترکیبی از علم و دیپلماسی بود

31 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

وزیر انرژی آمریکا توافق جامع هسته ای قدرت های بزرگ جهان با ایران را ناشی از ترکیبی از علم و دیپلماسی خواند، که با همکاری سیاستمداران و دانشمندان طرف های درگیر میسر شد.