كنگره جهانی موبايل در شهر بارسلون اسپانيا پایان یافت

15 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

كنگره جهانی موبايل كه در بارسلون اسپانيا برگزار ميشود روز پنج شنبه پايان يافت. بيش أز ٩٠ هزار نفر از ١٠٠ كشور جهان در كنگره امسال شركت داشتند. تيم اعزامی بخش فارسی صدای آمريكا در آخرين گزارش خود از اين همايش، به ايرانيان حاضر در كنگره جهانی موبايل پرداخته. آرش اعلايی گزارش