منشور حقوق شهروندی

29 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هدف از این اقدام رئیس جمهور ایران چیست؟ پیش نياز تضمین حقوق شهروندی چیست؟ در کشوری که وضعیت حقوق بشر همواره از سوی سازمان های معتبر بین المللی مورد انتقاد قرار گرفته، این نوع اظهارات چه تاثیری خواهد داشت؟