مناظره های انتخاباتی و تاًثیر آن در پیروزی نامزدها

14 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یکی از مهم ترین عوامل در انتخاب رئیس جمهوری در آمریکا در دهه های اخیر چگونگی شناساندن شخصیت نامزدها به مردم توسط خود نامزدهاست و این ممکن نیست مگر از طریق شرکت در مناظره های انتخاباتی تلویزیونی با حریف و رو در رو شدن و پاسخ دادن به پرسش ها برای راًی دهندگانی که در آن طرف خط نشسته اند-- خط انتخاب.