ملاقات بازرسان تسليحاتی با مقامات سوريه

10 مهر 1392