مجمع جهانی اقتصاد در داوس

06 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بحث های امسال مجمع جهانی اقتصاد در داوس سویس گرچه گویای بهبودی نسبی در اوضاع اقتصادی بسیاری از نقاط است ولی مشکل بیکاری در جهان کماکان خودنمائی می کند.