مجلس خبرگان و نظارت بر رهبرى

02 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

مجلس خبرگان بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی مسئولیت تعیین و نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده دارد. شما درباره انتخابات مجلس خبرگان چه فکر می کنید؟آیا مجلس خبرگان جدید قادر است بر اعمال رهبری نظارت کند؟