کودکان جدا شده از خانواده بیش از پیش در معرض قاچاق انسان هستند

23 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بر اساس جدیدترین گزارش سازمان ملل متحد، کودکان پناهنده، بخصوص آن دسته از کودکانی که از خانواده هایشان جدا شده اند در معرض سوء استفاده، بهره برداری و قاچاق انسان قرار دارند.