بازداشت کاپیتان آلمانی که قصد کمک به مهاجران را داشت؛ هزاران نفر از او حمایت کردند

10 تیر 1398