کشتی حامل پناهجویان قصد دارد دستور مقامات ایتالیایی را نادیده بگیرد و به بندر برود

30 مرداد 1398