نگاهی به انتخابات میان دوره ای آمریکا

24 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمتر از سه هفته به انتخابات میان دوره ای آمریکا تلاش رقبای انتخاباتی با تمرکز بر آنچه رای دهندگان را درحوزه های انتخاباتی آنها به پای صندوقهای رای میبرد تشدید میشود. مهمترین مورد این انتخابات کرسیهای انتخابی سنا و پی آمدهای دست به دست شدن آنهاست.گزارش شهلا آراسته خبرنگار صدای آمریکا